Zásady ochrany osobných údajov a použitia súborov cookies

Politika ochrany osobných údajov a údaje IOOÚ (inšpektora pre ochranu osobných údajov)

So všetkými otázkami súvisiacimi so spracúvaním Vašich údajov sa môžete obrátiť na nášho inšpektora pre ochranu osobných údajov Krzysztofa Dziemiana na adrese: rodo@ecowater.pl

Táto Politika ochrany osobných údajov definuje pravidlá pre spracúvanie a ochranu osobných údajov odovzdaných používateľmi v súvislosti s používaním služieb ponúkaných internetovou stránkou www.ecowater.sk (ďalej: Stránka).

Správcom osobných údajov na Stránke je:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. ul. Logistyczna 7, Dąbrówka, 62-070 Dopiewo, tel. +48 61 22 60 500

Dbajúc o bezpečnosť zverených osobných údajov koná Správca osobných údajov v súlade s vnútornými procedúrami a odporúčaniami a príslušnými právnymi normami z oblasti ochrany osobných údajov, a to najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

EcoWater Systems Poland nepredáva bez Vášho výslovného súhlasu žiadne zozbierané osobné údaje tretím osobám.

SOÚ (Správca osobných údajov) venuje náležitú starostlivosť ochrane záujmov dotknutých osôb, a zvlášť ubezpečuje, že osobné údaje sú:

  • spracúvané v súlade so zákonom;
  • zhromažďované na vopred určené, legálne ciele a nie sú ďalej spracúvané v nesúlade s týmito cieľmi;
  • vecne správne a adekvátne vo vzťahu k cieľom, na aké sú spracúvané;
  • uchovávané spôsobom umožňujúcim identifikáciu dotknutých osôb nie po dlhšiu dobu, ako je nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov spracúvania.

SOÚ vykonáva funkciu získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledovným spôsobom:

- prostredníctvom dobrovoľného zadávania informácií do formulárov, s cieľom:

  • udeliť odpovede na otázky používateľov odosielané formou kontaktného formulára na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR,
  • s cieľom odosielania informácií ohľadom produktov a služieb ponúkaných SOÚ na určenú elektronickú adresu, ak s tým používateľ vyjadril súhlas, na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Súhlas je možné stiahnuť kliknutím na príslušný odkaz v prijatej správe alebo odoslaním takého vyhlásenia na e-mailovú adresu SOÚ,
  • s cieľom pridať komentár na blogu EcoWater, ktorý sa nachádza na stránke na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Ak chcete odstrániť komentár, je potrebné odoslať o tom e-mailové oznámenie na adresu marketing@ecowater.pl
  • realizácie odôvodneného záujmu SOÚ v mimoriadnych prípadoch na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, napr. v prípade vymáhania pohľadávky

- zhromažďovaním súborov “cookies”.

Pri prvej návšteve stránky dostáva používateľ informáciu o používaní súborov cookies.

Cookies nevyhnutné pre fungovanie stránky je možné zmeniť pri zmene nastavení prehliadača, pričom je potrebné vziať do úvahy, že zmena nastavení môže spôsobiť nesprávne fungovanie stránky.

Viac informácií o súboroch cookies je dostupných v časti "Pomoc" v menu internetového prehliadača používateľa.

Používatelia, ktorí po oboznámení sa s informáciami dostupnými na stránke nechcú, aby zostali súbory cookies uložené v internetovom prehliadači zariadenia, by si ich mali zo svojho prehliadača odstrániť po ukončení prehliadania stránky.

V rámci Stránky sa používajú nasledovné druhy súborov „cookies”:

  • konfiguračné súbory, čiže súbory nevyhnutné pre základné fungovanie stránky

Odberateľmi osobných údajov môžu byť orgány, inštitúcie a subjekty, ktoré na to majú zákonné právo, a tiež subjekty poskytujúce služby v prospech SOÚ (napr. právne služby, IT, marketingové služby, účtovníctvo) a tiež iné subjekty zúčastňujúce sa realizácie objednanej služby.

Používateľ stránky, ktorý údaje SOÚ poskytol, má právo do nich nahliadnuť. Používateľ má tiež právo na úpravu týchto údajov, ich prenos, môže požiadať o ich odstránenie alebo obmedzenie alebo o ukončenie ich spracúvania, a to v ľubovoľnom momente. V ľubovoľnom momente tiež môže používateľ požiadať o odstránenie svojich osobných údajov zo stránky.

Kvôli realizácii svojich vyššie uvedených práv sa má používateľ Stránky skontaktovať so SOÚ. Má pritom použiť tú istú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré poskytol Stránke, a kontaktovať sa má cez e-mailovú adresu SOÚ.

Každý používateľ stránky môže podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Na stránke sa môžu objaviť odkazy na iné internetové stránky, ktoré fungujú nezávisle od Stránky a Stránka ich žiadnym spôsobom nekontroluje. Tieto stránky môžu mať vlastné politiky ochrany osobných údajov a obchodné podmienky, s ktorými Vám odporúčame sa oboznámiť.

SOÚ si vyhradzuje právo meniť politiku ochrany osobných údajov stránky, čo môže byť spôsobené rozvojom internetovej technológie, prípadne zmenou legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a rozvojom Stránky. O všetkých zmenách budeme používateľov viditeľným a zrozumiteľným spôsobom informovať.

 

 

Stránka využíva súbory cookies. Viac informácií v Politike ochrany osobných údajov.